REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Lux FishRealizując postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) zostaje wprowadzony niniejszy Regulamin określający rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.luxfish.com obowiązuje od dnia 01.07.2021 roku.

§ 1

Definicje

1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 2. Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 5. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego. 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.luxfish.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie. 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 10. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 11. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. 12. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy (dalej "Sklep") prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. 2. Właścicielem Sklepu jest: LUX FISH Sp. z o.o., Al. Bohaterów Warszawy 31, 70-340 Szczecin, NIP: 8511015461. 3. Usługobiorca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin w serwisie internetowym pod adresem www.luxfish.com przed zawarciem Umowy Sprzedaży, co umożliwia Klientowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. 4. Usługobiorca nie będzie dostarczał Klientowi treści o charakterze bezprawnym. 5. Regulamin oraz Polityka Prywatności jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem. 6. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. 7. Składając Zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z Towarem, warunkami Umowy Sprzedaży i Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. 8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 9. Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony Towar.

§3

Zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu oraz telefonicznie pod numerami telefonów : 603 404 440 oraz 602 581 529. 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. 4. W wypadku, gdy podane dane są niekompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem, celem uzupełniania danych Klienta. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy lub bardzo utrudniony, Sprzedający ma prawo anulować Zamówienia. 5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. 9. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia zaczyna bieg w momencie wpływu całej zapłaty za zakupiony Towar na rachunek bankowy Usługodawcy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku płatności natychmiastowych.

§4

Termin i sposoby dostawy

1.    Zamówiony towar zostanie dostarczony przez kierowcę na terenie Szczecina i okolic.
2.    Zamówienia dostarczane są w godzinach 9.00- 15.00 i 15.00- 18.00, w poniedziałki, wtorki oraz środy.
3.    Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia . Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
4.    Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.


§5

Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania umowy lub wadliwego jej rozliczenia. 2. Reklamacja musi być złożona, pod rygorem nieważności, w dniu dostawy Towaru do Klienta, drogę elektroniczna na adres: zakupy@luxfish.pl. 3. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 7 (słownie: siedem) dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. 5. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana. 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, koszty dostaw ponosi Sklep. 7. Usługodawca nie dopuszcza zwrotu Towaru, ponieważ z uwagi na jego specyfikę zwrócony Towar nie nadawałby się do ponownego obrotu i wykorzystania. 8. Klient ma prawo odstąpić od umowy w sytuacjach i przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 6

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:  W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.  Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: zakupy@luxfish.pl.  Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji. 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.  Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. 5. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli LUX FISH Sp. z o. o Al. Bohaterów Warszawy 31, 70-340 Szczecin, NIP: 8511015461 oraz Inspektorem Ochrony Danych; dane kontaktowe: e-mail: zakupy@luxfish.pl., nr telefonu 603 404 440 lub 602 581 529 6. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:  dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,

 stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa. 7. Klient odpowiada za prawidłowość i aktualność przekazanych danych osobowych. W razie uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności danych Usługodawca ma prawo żądać udokumentowania prawidłowości danych przez Klienta. 8. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Regulaminie. Jeżeli następuje wyrażenie zgody przez Klienta, zawsze ma ono charakter dobrowolny.

§ 7

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


§ 8

Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe. 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy

według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)

Dodany do porównania

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć